Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZDROWOLUBEK (zwany dalej „Regulaminem”)

 1. WARUNKI OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Zdrowolubek umieszczonego pod domeną zdrowolubek.pl, zwanego dalej Serwisem. Serwis stanowi internetową grupę powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
  2. Administratorem Serwisu jest Szkoła Tańca "As" s.c. Agnieszka Gąsiorowska, Andrzej Gąsiorowski ul. Jerzmanowskiego 12/132, 30-836 Kraków, zwaną dalej Administratorem.
  3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu, jak również niepełnoletnia osoba fizyczna po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych, grupa osób lub instytucja, której przedstawicielem będzie osoba pełnoletnia lub kilka osób pełnoletnich wyznaczonych przez grupę lub instytucję, klasa szkolna lub grupa przedszkolna, której przedstawicielem będzie nauczyciel prowadzący, zwane dalej Użytkownikiem.
  4. Moderatorem Serwisu jest podmiot wyznaczony przez Administratora zwany dalej Moderatorem. Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów w serwisie mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
  5. Językiem obowiązującym w Serwisie jest język polski.
  6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 2. REGULAMIN REJESTRACJI INDYWIDUALNEJ.

  1. Osobą rejestrującą jest osoba pełnoletnia, która staje się Użytkownikiem Serwisu Zdrowolubek.
  2. Dziecko rejestruje rodzic/opiekun prawny wpisując nazwę, imię i nazwisko dziecka.
  3. Rodzic, który chce, aby publikacja odbywała się pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem dziecka, wpisuje zamiast nicku imię i nazwisko dziecka. Możliwe też jest używanie kombinacji nicku, imienia i nazwiska dziecka.
  4. Użytkownik ma możliwość wstawienia charakterystycznego zdjęcia, rysunku lub clipartu, który będzie ukazywać się przy publikacji przy Nicku.
 3. REGULAMIN REJESTRACJI GRUPOWEJ.

  1. Rejestracji grupy, klasy, instytucji dokonuje osoba pełnoletnia do tego upoważniona.
  2. Po zarejestrowaniu się grupy, klasy, instytucji stają się one Użytkownikiem Serwisu.
  3. Użytkownik ma możliwość wstawienia charakterystycznego zdjęcia, rysunku lub clipartu, który będzie ukazywać się przy publikacji przy Nazwie szkoły/grupy/instytucji.
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

  1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się w Serwisie.
  2. Ukazanie się treści zamieszczonych na Forum przez Użytkownika następuje po uprzednim zatwierdzeniu przez Moderatora.
  3. Moderator Forum ma prawo do usuwania treści wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
  4. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
  6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
  7. Niedopuszczalne jest używanie przez Użytkowników nazwy, która może być uznana za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą.
  8. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.
 5. RANKING FORUM

  1. Najciekawsze wpisy będą nagradzane punktami zgodnie z regulaminem Rankingu Serwisu.
 6. KARY

  1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar: a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości, b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika, c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas. d) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
  2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.
  3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
  4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Serwisu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do serwisu Zdrowolubek po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.