NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KONKURSIE „ŚMIECIOJADEK W KOSMOSIE”.

 

Termin składania prac: 31 marca 2020.

Sposób przekazania prac: prosimy o wysłanie zdjęcia pracy na adres: zdrowolubek@zdrowolubek.pl

W przypadku wykonania prac w ramach zajęć szkolnych istnieje możliwość odbioru prac od wychowawców.

Opis pracy: w prawym dolnym rogu rysunku prosimy o umieszczenie na białym tle imienia/pseudonimu dziecka, klasy i nr szkoły/przedszkola.

Technika wykonania prac plastycznych: farby plakatowe, kredki.

Format: maksymalnie A3.

Wyjaśnienie tematu: Mapet Mietek Śmietek przemierza kosmos w poszukiwaniu nowych smaków śmieciowego jedzenia. Dlatego też często nazywany jest Śmieciojadkiem. Tematem pracy plastycznej opisującej przygody Mietka Śmietka mogą być: podróż pomiędzy planetami, pobyt w restauracji ze śmieciowym jedzeniem na obcej planecie, ucieczka przed hamburgerem, chipsowe drzewa, zawody w jedzeniu hamburgerów itp. oraz wszelakie pomysły dzieci związane z Mietkiem Śmietkiem i śmieciowym jedzeniem.

 

 

REGULAMIN KONKURSU "ŚMIECIOJADEK W KOSMOSIE".

 

 I. Definicje

 1. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej pojęcia występującej w niniejszym regulaminie otrzymują znaczenie wskazane poniżej:

a) Regulamin – niniejszy regulamin.

b) Organizator – Fundacja „Zdrowolubek” z siedzibą w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 12/132, KRS 0000659303, NIP: 6793140821, REGON: 366379480.

c) Konkurs – konkurs plastyczny organizowany i przeprowadzany przez Organizatora,
pod nazwą „Śmieciojadek w kosmosie”, którego zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie.

d) Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie poprzez nadesłanie pracy na Konkurs. Uczestnikiem jest: (I) – dziecko, które jest autorem pracy, (II) – opiekun prawny, wychowawca, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

 

 II. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
 2. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady ogólne Konkursu.

1. Konkurs trwa w okresie od 17 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

2. Głównym celem Konkursu jest umożliwienie dzieciom kształtowania kreatywności oraz wrażliwości artystycznej. Pozostałe cele to rozwijanie chęci aktywnego życia.

3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkoły podstawowej.

4. Przystąpienie do Konkursu (nadesłanie pracy) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika na:

a) uczestnictwo w Konkursie Uczestnika (dziecka)

b) opublikowanie imienia/pseudonimu Uczestnika na stronie internetowej www.zdrowolubek.pl

c) opublikowanie pracy wykonanej przez Uczestnika (dziecka) na stronie internetowej www.zdrowolubek.pl

d) zarejestrowanie wizerunku Uczestnika na fotografiach i w materiałach video oraz opublikowanie go we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.

 

IV. Zasady szczegółowe Konkursu.

1. Temat Konkursu:

Śmieciojadek podróżujący na inne planety w poszukiwaniu śmieciowego jedzenia.

2. Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane w następujących technikach:

a) farby plakatowe

b) kredki

3. Format pracy: maksymalnie A3.

4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 

 V. Termin i warunki dostarczenia prac.

 1. Zdjęcie pracy (podpisanej z przodu w prawym dolnym rogu: imię dziecka/pseudonim, klasa i numer szkoły/przedszkola – pozostałe dane kontaktowe należy wpisać w treści maila) wykonanej w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora:

zdrowolubek@zdrowolubek.pl do dnia 31 marca 2020 roku.

W przypadku wykonania prac w ramach zajęć szkolnych istnieje możliwość odbioru prac przez organizatora od wychowawców.

 1. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 2. Z chwilą wręczenia nagrody na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie
  do pracy nagrodzonego Uczestnika, w zakresie publikacji pracy w materiałach reklamowych i reporterskich Organizatora.

 

VI. Zasady przyznawania nagród.

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury.
 2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury Konkursu,
  a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
 3. Jury Konkursu przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą elektroniczną, a także 
  na stronie internetowej www.zdrowolubek.pl do 20 kwietnia 2020 r.
 5. Laureaci Konkursu otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

 

VII. Jury Konkursowe

 1. W skład Jury Konkursowego wchodzą przedstawiciele Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów Konkursu.
 2. Z posiedzeń Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół.
 3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne. 

 

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Konkursu, należy zgłaszać
  do Organizatora na adres e-mail: zdrowolubek@zdrowolubek.pl

 

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz
  na stronie www.zdrowolubek.pl.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilość prac. W takim przypadku Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo
  do zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na adres e-mail podany przez Uczestnika w nadesłanej na Konkurs pracy.